06 jul

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, voorgeschiedenis, correspondentie, facturen en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Het gaat alleen om gegevens die in het belang van de behandeling zijn.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik werk met een papieren en digitaal dossier, die beveiligd zijn met respectievelijk sloten en wachtwoorden.

Daarnaast maak ik gebruik van Mijn Diad, een professioneel administratiesysteem in de cloud. De leverancier is ook gehouden aan strikte AVG eisen. In het kort komen de afspraken die ik met deze leverancier heb hier op neer:

 • MijnDiad gebruikt de persoonsgegevens alleen om ervoor te zorgen dat u MijnDiAd kunt gebruiken
 • MijnDiad zorgt voor een adequate beveiliging van de gegevens.
 • Al uw gegevens blijven binnen de Europese Unie
 • In geval van een datalek zal MijnDiad u zo snel mogelijk informeren
 • Derden zullen enkel toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor zij ingezet worden. MijnDiad sluit met deze derden ook een verwerkersovereenkomst af.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt door mij en mijn boekhouder gebruikt voor de financiële administratie: facturering en belastingaangifte.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘coaching’, ‘relatietherapie’ of ‘psychosociale therapie’
 • de kosten van het consult
31 aug

Ouderschap

Ze zeggen wel eens dat je kind je een spiegel voor houdt. Gelukkig meestal in positieve zin, maar soms is het minder leuk. Die roze wolk en dat ideale gezinnetje blijken maar al te vaak minder roze en ideaal te zijn dan gehoopt.
Hoeveel je ook houdt van je kinderen, hoe je je ook voorneemt om het anders te doen dan je eigen ouders, hoeveel opvoedboekjes je ook leest: de praktijk is vaak moeilijker dan je denkt.
Het hebben van kinderen maakt hele mooie, maar ook hele lastige gevoelens los, waarvan je niet wist dat ze er waren, of waarvan je dacht dat je ze onder controle had. Twijfel, schuldgevoelens en frustratie kunnen ervoor zorgen dat je niet meer helemaal jezelf kunt zijn in de relatie met je kind.
Andere ouders staan klaar met tips en verhalen over hoe zij het doen, maar dat is vaak niet jouw manier. Er is genoeg hulp te krijgen op het gebied van opvoeding, maar er is weinig aandacht voor hoe jij je voelt.

Als je kind een moeilijke ontwikkeling doormaakt, komt er nog meer op je af en heb je ook te dealen met teleurstelling, verdriet en zorgen.

Ook in de relatie met je partner kom je voor nieuwe uitdagingen te staan. Minder tijd voor elkaar, verschillen in reactie en visie op je kind, weinig slaap, druk druk druk.

In gesprek met mij is er alle ruimte om te onderzoeken hoe je jezelf, en elkaar, tegenkomt in de relatie met je kind en wat er nodig is om weer zelfvertrouwen en plezier te krijgen in het ouderschap.